ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

   12 เม.ย. 66  /   99

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

#AUNQA #AUN #QA #TSU