ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ฝึกอบรมการเขียนข่าวและการสร้างคอนเทนต์”

   14 มี.ค. 66   /  10

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ฝึกอบรมการเขียนข่าวและการสร้างคอนเทนต์” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

✔️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กรภายใน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้มีความรับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน