ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมฝ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566

   9 มี.ค. 66   /  30

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมฝ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) เป็นประธานที่ประชุม วาระการประชุมที่สำคัญคือการร่วมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ตามภารกิจหลักของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

> ภารกิจพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (#EdPExTSU)

> ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา

> ภารกิจการจัดการความรู้ (#KMTSU)

> ภารกิจข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

> ภารกิจบริหารงานทั่วไป