ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

   22 ก.พ. 66   /  77

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต

ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

https://forms.gle/VyMAwE2od1fw8NA19

https://forms.gle/3AkuQtAEf1xoFv3C7

กำหนดให้นิสิตตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566