กิจกรรม "TSU Talk for Synergy to Create Strategy and Milestone"

   30 พ.ย. 65  /   165

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ  และ น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา การเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้กิจกรรม "TSU Talk for Synergy to Create Strategy and Milestone" ณ หอประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในระดับส่วนงาน ทั้งนี้ พบว่าทุกส่วนงานนำ กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สู่การปฏิบัติทุกส่วนงาน